• Duurzaam en ecologisch
  • NL: gratis verzending vanaf € 75-!
  • Levertijd 1 - 2werkdagen

Over Mientjes breidomein

Hoi! Ik ben Willemien en creëren en inspireren is voor mij een tweede natuur. Geboren onder een Groningse waterman heeft daar zeker een handje bij geholpen!

 

Al van jongs af aan ben ik met allerlei handwerk vormen in aanraking geweest. Van borduren tot miniaturen en alles daar tussen in. Duidelijk is wel dat sinds ik weer met het breivirus in aanraking ben gekomen, ik niet meer ben opgehouden..

 

 

the artist, willemien

Iets meer dan twaalf jaar geleden kwam ik weer in aanraking met breipennen en garens, en voilá... Ik was aangestoken! Besmet met het brei-virus en sindsdien niet weer opgehouden...

Ik wist nog enigszins de basis, maar dat was behoorlijk diep weggezakt.. Door het 'gewoon' weer te doen, en het mezelf  aan te leren door middel van bv een You-Tube filmpje ben ik steek voor steek wijzer geworden, en heb nu een uitgebreide kennis opgedaan. 

Ook haken heb ik mezelf aangeleerd. Na een aantal jaar te hebben gebreid, kwam daar de haaknaald om de hoek kijken, en het lukte!  En ik moet zeggen, deze combi is fantastisch!

Velen onder jullie zullen hetzelfde hebben of alleen een passie voor het breien of het haken. Wel merk ik dat breien mij na aan het hart ligt.  Er is zoveel mogelijk!

 

Waarom ik brei

Breien is voor mij ontspanning. Na een drukke dag vind ik het heerlijk om de pennen op te pakken en er lustig op los te breien! Het is mijn manier om mijn hoofd leeg te maken. Een meditatie moment, een stilte moment, en een creëer moment.

 

Als klein kind waren oma en moeders vaak aan het handwerken. Vooral het breien heb ik van oma wel meegekregen. Mijn naamgenoot, oma Mien. Vandaar ook Mientjes breiddomein. 'Mien' in het Gronings betekend ook wel 'mijn'.

 

 

Duurzaam breien en haken

Door eerst te oefenen met de meest goedkope garens, kom je er al snel achter wat werkt en niet werkt. Hoe gedraagt een garen zich? Hoe voelt een bepaalde structuur aan gebreid met bv acryl garens in vergelijking met echte wol? Hoe houdt je je kleding langer mooi? En wat is je ecologische footprint bij het gebruik van al deze verschillende garens?

Al breiend in al die jaren ben ik daar meer over te weten te komen.

Om uiteindelijk medio 2020 volledig over te stappen naar de ecologische brei-en haak garens. In een van mijn blogs kun je hier meer over lezen.

Een betere brei wereld begint bij jezelf!

 

Niet alleen omdat het een trend is tegenwoordig, maar het komt ook uit mij zelf. Want wil je een betere omgeving en een betere wereld creëren, dan is enig onderzoek naar waar je garen vandaan komt en hoe het gemaakt wordt wel een must vind ik!

En nadat ik mijn onderzoek voltooid had, kon ik niet anders dan overstappen op eco friendly wol en garens.

 

mientjes breidomein

De kunstenaar in mij..

Wat ik nu zo mooi vind aan breien, alles ís te breien. Alles is gewoon mogelijk! En toen ik dat door kreeg werd mijn wereld nog groter. Ik begon met ontwerpen..  Het zat er altijd al in! Wat ik ook deed of maakte. Of het nu ging om breien of niet, ik paste altijd alles aan naar mijn idee.

 

English below


About Mientjes breidomein

Hi! My name is Willemien and creating and inspiring is second nature to me. Born under a Groninger waterman certainly helped with that!

 

From an early age I have been in contact with all kinds of handicrafts. From embroidery to miniatures and everything in between. It is clear that since I came into contact with the knitting virus again, I have not stopped..

A little over twelve years ago I came into contact with knitting needles and yarns again, and voila... I was lit! Infected with the knitting virus and hasn't stopped since...

I still knew the basics somewhat, but that had sunk in quite deeply.. By doing it 'normally' again, and teaching it myself by means of, for example, a You-Tube video I have become wiser stitch by stitch, and now I have gained extensive knowledge. I also taught myself to crochet.

After knitting for several years, the crochet hook came into play, and it worked! And I have to say, this combo is fantastic! Many of you will have the same or just a passion for knitting or crochet. I do notice that knitting is close to my heart. There is so much possible!

Why I knit

Knitting is relaxation for me. After a busy day, I love to pick up the pens and knit happily! It's my way of clearing my head. A meditation moment, a silence moment, and a creating moment.

 

As a small child, grandmother and mothers were often doing needlework. I especially learned to knit from my grandmother. My namesake, Grandma Mien. Hence Mientje's extension domain. 'Mien' in Groningen also means 'my'.

 

Sustainable knitting and crochet

By first practicing with the cheapest yarns, you will quickly find out what works and what doesn't. How does a yarn behave? How does a certain structure feel knitted with an acrylic yarns compared to real wool? How do you keep your clothes beautiful for longer? And what is your ecological footprint when using all these different yarns? Knitting in all these years I'm learning more about that.

 

To eventually switch completely to ecological knitting and crochet yarns in mid-2020.

You can read more about this in one of my blogs:

A better knitting world starts with you!

 

Not only because it's a trend these days, but it also comes from me. Because if you want to create a better environment and a better world, then I think some research into where your yarn comes from and how it is made is a must! And after I had completed my research, I had no choice but to switch to eco-friendly wool and yarns.

The artist in me..

What I find so beautiful about knitting, everything can be knitted. Everything is simply possible! And when I realized that, my world became even bigger. I started designing..  It was always there! Whatever I did or made. Knitting or not, I always adapted everything to my liking.