Home » Contact » Over mientjes breidomein

Over Mientjes breidomein

Zoals de naam misschien niet gelijk doet vermoeden, is dit een modern platform over breien en haken!

Het is mijn passie en ik kan dan ook niet meer zonder.. Het is 'mijn chocolade voor de geest'..

 

Ik ben Willemien en een geboren Groninger..  Het woord 'mien' in het Gronings betekend zoveel als 'mijn'..

Ook is het een verwijzing naar mijn oma's naam. Verder op deze pagina vertel ik daar meer over!

the artist, willemien

Iets meer dan twaalf jaar geleden kwam ik weer in aanraking met breipennen en garens, en voilá... Ik was aangestoken! Besmet met het brei-virus en sindsdien niet weer opgehouden...

Ik wist nog enigszins de basis, maar zelfs dat was behoorlijk diep weggezakt.. Door het 'gewoon' weer te doen, en het mezelf  aan te leren ben ik steek voor steek wijzer geworden, en heb nu een uitgebreide kennis opgedaan. 

 

Ook haken heb ik mezelf aangeleerd. Na een aantal jaar te hebben gebreid, kwam daar de haaknaald om de hoek kijken, en het lukte!  En ik moet zeggen, deze combi is fantastisch!

Velen onder jullie zullen hetzelfde hebben of alleen een passie voor het breien of het haken. Wel merk ik dat breien mij na aan het hart ligt.  Er is zoveel mogelijk!

 

Waarom ik brei

Breien is voor mij ontspanning. Na een drukke dag op het werk vind ik het heerlijk om de pennen op te pakken en er lustig op los te breien!

Het is mijn manier om mijn hoofd leeg te maken. Een meditatie moment, een stilte moment, en een creëer moment.

 

Al sinds ik klein was ben ik in aanraking geweest met wol, garens en het breien. Eerst bij mijn oma (mijn naamgenoot) als ik daar logeerde of kwam spelen. Zij was altijd aan het breien.  Truien, sjaals, babykleertjes... Als wij kinderen wat nodig hadden voor de winter, breide ze wat voor ons.. En we waren er blij mee!

Ook moeder breide wel eens.. Onder haar begeleiding heb ik mijn eerste lapje gebreid. Vol met gaten en gemiste steken, maar dat gaf natuurlijk niets.. Kritisch dat ik toen al was naar mijzelf (9 jaar) vond ik dat niet echt mooi, en ging er niet mee door.

Een aantal creatieve hobby's en jaren verder vond ik een koker met breinaalden, en die zijn mee naar huis gegaan.

 

Meer dan een hobby..

 Daar heb ik wat mee gedaan! Ben zo begonnen, zonder enige kennis, en mijn eerste project was een sjaal met rode acrylgaren. You-tube filmpje erbij en nadoen. Niet gelijk perfect, maar het werd wat: een sjaal!

Nu heb ik al zoveel projecten gebreid en gehaakt! Sokken, truien, vesten, dekens, babykleding, huisdecoratie, noem het maar op. Niets is te gek! En alles is leuk!

 

Medio 2020 ben ik overgestapt naar de ecologische brei-en haak garens. In een van mijn blogs kun je hier meer over lezen.

Een betere brei wereld begint bij jezelf!

 

Niet alleen omdat het een trend is tegenwoordig, maar het komt ook uit mij zelf. Want wil je een betere omgeving en een betere wereld creëren, dan is enig onderzoek naar waar je garen vandaan komt en hoe het gemaakt wordt wel een must vind ik!

En nadat ik mijn onderzoek voltooid had, kon ik niet anders dan overstappen op eco friendly wol en garens.

 

Breien is zo veel meer dan een hobby, het is mijn 'way of life' geworden. 

En zo begint mijn reis om Mientjes breidomein verder uit te bouwen...

mientjes breidomein

De kunstenaar in mij..

Wat ik nu zo mooi vind aan breien, alles ís te breien. Alles is gewoon mogelijk! En toen ik dat door kreeg werd mijn wereld nog groter. Ik begon met ontwerpen..  Het zat er altijd al in! Wat ik ook deed of maakte. Of het nu ging om breien of niet, ik paste altijd alles aan naar mijn idee.

 

English below


About Mientjes breidomein

As the name may not immediately suggest, this is a modern platform about knitting and crochet!

 

It is my passion and I can no longer live without it.. It is 'my chocolate for the mind'..

I am Willemien and a native of Groningen..  The word 'mien' in Groningen means as much as 'my'..

It is also a reference to my grandmother's name.

I will tell you more about it further on this page!

A little over twelve years ago I came into contact with knitting needles and yarns again, and voila... I was lit! Infected with the knitting virus and hasn't stopped since...

I still knew somewhat  the basics, but even that had sunk quite deeply. By doing 'it' again, and teaching it myself, I have become wiser stitch by stitch, and have now acquired an extensive knowledge.

I also taught myself to crochet. After knitting for several years, the crochet hook came into play, and it worked! And I have to say, this combo is fantastic!

Many of you will have the same or just a passion for knitting or crochet. I do notice that knitting is close to my heart. There is so much possible!

Why I knit

Knitting is relaxation for me. After a busy day at work, I love to pick up the pens and knit happily!

It's my way of clearing my head. A meditation moment, a silence moment, and a creating moment.

 

Ever since I was little I have been in contact with wool, yarns and knitting. First with my grandmother (my namesake) when I stayed there or came to play. She was always knitting. Sweaters, scarves, baby clothes... When we kids needed something for the winter, she knitted some for us... And we were happy with it!

Mother also knitted sometimes. Under her guidance I knitted my first piece. Full of holes and missed stitches, but of course that didn't matter.. Critical that I was already at that time (9 years old) I didn't really like that, and didn't go through with it. A few creative hobbies and years later I found a tube with knitting needles, and I took them home.

 

More than a hobby..

I did something with that! I started like this, without any knowledge, and my first project was a scarf with red acrylic yarn, You-tube video and imitate. Not exactly perfect, but it turned out to be something: a scarf!

 

Now I have knitted and crocheted so many projects! Socks, sweaters, cardigans, blankets, baby clothes, home decor, you name  it! Nothing is to crazy! And everything is fun!

 

In mid-2020 I switched to ecological knitting and crochet yarns. You can read more about this in one of my blogs if you are interested.

 

(only in Dutch for the moment)A better knitting world starts with you!

 

Not only because it's a trend these days, but it also comes from me. Because if you want to create a better environment and a better world, then some research into where your yarn comes from and how it is made is a must, I think. And after I had completed my research, I had no choice but to switch to eco-friendly wool and yarns.

Knitting is so much more than a hobby, it has become my way of life.

 

And so the journey begins to build Mientjes breidomein.

The artist in me..

What I find so beautiful about knitting, everything can be knitted. Everything is simply possible! And when I realized that, my world became even bigger. I started designing..  It was always there! Whatever I did or made. Knitting or not, I always adapted everything to my liking.